Gert Jørgensen er nuværende borgmester i Sorø Kommune og genopstiller som borgmesterkandidat ved kommunalvalget d. 16.november 2021.

Gert Jørgensen

Endnu mere borgerinddragelse i fremtiden

Det har været en meget stor glæde og spændende oplevelse for mig at være borgmester for alle borgere i Sorø Kommune siden 1. januar 2014.

Jeg har i mange sammen­hænge mødt rigtig mange forskellige mennesker – nye som gamle borgere – i hele kommunen. Det har givet mig en fantastisk ind­sigt i hele kommunens historie, og om hvordan borgerne ser på kommunens muligheder og udfordringer.

Jeg har også været glad for at repræsentere vores kommune i forskellige sammen­hænge og er i dag stolt over, hvad vi i fællesskab har skabt i Sorø Kommune indtil nu.

Borgerinddragelse og frivillighed har i mange sammenhænge bi­draget til, at visionerne for udviklingen af vores kommune er realise­ret. Der er ingen tvivl om, at vi i fællesskab kan løfte mere end hver for sig. Dette, vel vidende, at vi ikke har haft mulighed for at imøde­komme alle ønsker og synspunkter fra borgere og interessenter på samme tid. Men sådan fungerer demokratiet nu engang. 

Jeg ønsker at fastholde og gerne udbygge borgerinddragelsen i fremtiden, men vi må leve med, at nogle gange tager ting sin tid.

En svær start blev ikke lettere

Starten som borgmester var ikke let. For de fleste kom det som et chok, at Sorø Kommune skulle have en ny borgmester. Flere i den kommunale organisation og på det politiske niveau havde ikke tidli­gere stået i denne situation.

I 2015 blev det ikke lettere. Flere års hi­storiske uregelmæssigheder blev bragt for dagen af revisionen, ligesom kommunen i 2018 blev præsenteret for regninger på over 50 mio. kr. for aftaler indgået før årtusindskiftet.

Det var derfor nødvendigt med fortsatte tilpasnin­ger af budgetterne og låneoptagelse, hvis Sorø Kommune skulle forblive selvstændig. For det er afgørende, at der er styr på økonomien og at budgetterne overholdes.

Siden er det gået fremad

Vi har løbende øget de kommunale indtægter ved øget bosætning og skabelse af flere arbejdspladser. Den vedtagne Udligningsreform bidrog væsentligt til at imødekomme den økonomiske underkompensation, som kommunen har lidt under siden 2011.

Kernevelfærden for alle aldre har fået et stort løft, ligesom alle anlægsområder over tid vil blive renoveret og vedligeholdt. Der er nu skabt et sundt og positivt fun­dament for hele Sorø Kommunes fremadret­tede udvikling. 

Vi er stoppet med at modtage statstilskud som en sær­ligt vanskeligt stillet kommune. Vi kan nu afdrage på gammel gæld og in­vestere i fremtiden. Kommunens gæld pr. indbygger er nu lavere end da det nye flertal trådte til i 2014. Det til trods for alle udfordringerne og væsentlige investeringer i skoler og daginstitutioner etc. Tilpasningen af budgetterne i tide og stigningen i egne indtægter, efter at flere er kommet i beskæftigelse gør, at vi sammenlignet med andre kommuner har et accepta­belt serviceniveau.

De Konservative øn­sker at fastholde fokus på, at vores eksisterende virksomheder får de bedste rammevilkår til at kunne udvikle sig, ligesom vi vil fortsætte med at tiltrække nye virksomheder til kom­munen. Begge dele med henblik på flere arbejdspladser og en øget bosætning i hele kommunen.

Det gik lige så godt i Danmark i starten af 2020 – men pludselig blev Danmark lukket ned. Det gik ud over store dele af erhvervslivet og eksporten på flere områder gik i stå. Men også under corona-krisen gik det bedre i vores kommune. Vi er dygtige til at passe på hinanden og os selv, så smitte tallene i kommunen lå relativt laverede i forhold til mange andre kommuner. Arbejdsløsheden og antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldt tilbage til niveauet fra før coronaen ved årsskiftet til 2021. Det er meget positivt.

Sorø Kommune som en grøn og bæredygtig kommune

I den kommende valgperiode vil De Konservative også have fokus på, hvordan Sorø Kommune og dens borgere kan bidrage til at løse de klimaudfordringer, som hele verden står overfor. Vi vil generelt holde »snu­den i sporet« og arbejde videre med de mange visioner, som allerede har bidraget til den positive udvikling – ligesom der na­turligvis er ting, som vi altid kan gøre bedre.

Jeg er glad for at være genvalgt som borgmesterkandidat og vil fortsat arbej­de 100 % for alle kommunens borge­res tryghed, trivsel og livskvalitet samt erhvervslivets rammevilkår.

Gert Jørgensen
Borgmester