Gert Jørgensen er nuværende borgmester i Sorø Kommune og genopstille ved kommunalvalget d. 21.november 2017.

Gert Jørgensen

Det har været en meget stor glæde og spændende oplevelse for mig at være borgmester for alle borgere i Sorø Kommune siden 1. januar 2014. Jeg har i mange forskellige sammen­hænge mødt rigtig mange borgere – nye som gamle – i hele kommunen. Det har givet mig en fantastisk ind­sigt i hele kommunens historie, og om hvordan borgerne ser på kommunens muligheder og udfordringer. Jeg har også været glad for at repræsentere vores kommune i forskellige sammen­hænge og er i dag stolt over, hvad vi i fællesskab har skabt i Sorø Kommune indtil nu.

Borgerinddragelse og frivillighed har i mange forskellige sammenhænge bi­draget til, at visionerne for udviklingen af vores kommune er blevet realise­ret med stor succes. Der er ingen tvivl om, at vi i fællesskab kan løfte mere end hver for sig. Dette, vel vidende, at vi ikke har haft mulighed for at imøde­komme alle ønsker og synspunkter fra borgere og interessenter. Men sådan fungerer demokratiet nu engang. Jeg ønsker at fastholde og udbygge bor­gerinddragelsen i fremtiden.

 En svær start

Starten som borgmester i 2014 var dog ikke let. For de fleste kom det som et chok, at Sorø Kommune skulle have en ny borgmester. Flere i den kommunale organisation og på det politiske niveau havde ikke tidli­gere stået i denne situation. I 2015 blev det ikke lettere. Flere års hi­storiske uregelmæssigheder blev bragt for dagen af revisionen, og det var nødvendigt med drastiske tilpasnin­ger af budgetterne, hvis Sorø Kommune skulle forblive selvstændig.

Siden 2016 er det gået fremad

Vi har øget de kommunale indtægter, så vi har kunnet tilbageføre besparelser, ligesom kernevelfærden har fået flere ressourcer. Der er nu skabt et sundt og positivt fun­dament for Sorø Kommunes fremadret­tede udvikling. Vi er stoppet med at modtage statstilskud som en sær­ligt vanskeligt stillet kommune. Vi kan nu afdrage på gammel gæld og in­vestere i fremtiden. Tilpasningen af budgetterne i tide og stigningen i egne indtægter, efter at flere er kommet i beskæftigelse gør, at vi sammenlignet med andre kommuner har et accepta­belt serviceniveau på vores kernevel­færdsområder.

Når vi er lykkedes med dette til trods for, at budgetterne er blevet reduceret, så skyldes det i høj grad en effektiv ad­ministration, dygtige og engagerede medarbejdere, en stram budgetsty­ring, og at det kommunale sygefra­vær er reduceret væsentligt.

Alene i 2016 faldt sygefraværet med 15 pct. Dette fald er fortsat ind i 2017. Medar­bejderne føler sig trygge, når der ikke hele tiden skal findes besparelser pga. økonomiske ubalancer, som det har væ­ret tilfældet lige siden, kommunen blev sammenlagt i 2007.

Der er nu behov for færre vikarer, og borgerne møder nu oftere de samme personer, når de modtager hjælp i dag­ligdagen. Medarbejdernes arbejds­pladsvurderinger udvikler sig også i en positiv retning, hvilket jeg er rigtig glad for.

Den konservative byrådsgruppe øn­sker at fastholde fokus på, at vores eksisterende virksomheder får de bedste rammer til at kunne udvikle sig, ligesom vi vil fortsætte med at tiltrække nye virksomheder til kom­munen. Begge dele med henblik på at skabe flere arbejdspladser og mere bosætning.

Jeg har flere gange hørt, at det går godt i hele Danmark, så den meget positive udvikling i Sorø Kommune ikke er noget specielt. Hertil har jeg kun at sige. Det er korrekt, at det flere steder går i en positiv retning – og det er rigtig godt. Men i Sorø Kommune går det bare endnu bedre end i mange andre kom­muner.

Ja – vi kan vel bare se over kom­munegrænserne og se, hvordan det kan gå, hvis man ikke har fokus på en øko­nomi i balance.

Jeg er glad for at være genvalgt som borgmesterkandidat og vil fortsat arbej­de 100% for alle kommunens borge­res tryghed og bedste.

Det nye byråd skal i starten af 2018 ajourføre kommu­nens visioner med henblik på at fasthol­de den positive udvikling. De Konser­vative vil fortsætte med at holde »snu­den i sporet« og arbejde videre med de mange visioner, som har bidraget til den positive udvikling – ligesom der na­turligvis er ting, som vi altid kan gøre bedre.

Gert Jørgensen

Borgmester