Vi ønsker et blomstrende kultur- og foreningsliv

Et rigt og blomstrende kultur- og foreningsliv er naturligvis med til at skabe liv, socialt samvær og sundhed i vores kommune.

Det frivillige børne- og ungdomsarbejde, som finder sted i idrætsforeningerne og hos spejderne, er af utrolig stor værdi for kommunen. De Konservative ønsker at støtte dette arbejde mere, end kommunen gør i dag.

l Sorø kommune skal bredde- og eliteidrætten gå hånd i hånd. Det ene underbygger det andet. Eliteidræt kan på fornem vis fungere som lokomotiv for breddeidrætten. Vi vil støtte og prioritere tiltag, der kan sætte Sorø kommune på landkortet i sportsmæssig sammenhæng. Kommunens primære opgave vil fortsat være at stille faciliteter til rådighed for sports- og idrætsforeninger i en god og vedligeholdt stand.

Arbejdet med bedre halfaciliteter, faciliteter for søsportsklubberne og spejderne i kommunen vil fortsætte.