Endnu et godt budget for Sorø Kommune

Sorø Kommune kan tilbyde et godt liv for dens borgere i alle aldre. Det er trygt at bo i Sorø Kommune. Vi har i år kunnet lave en aftale uden et prioriteringskatalog.

Tidligere års afstemte budgetter og budgetoverholdelse har gjort, har medført, at vi i år kan levere en rigtig god kernevelfærd og service til borgere samt nogle gode rammevilkår for erhvervslivet.

Den længe ventede udligningsreform, som et godt stykke hen ad vejen kompensere Sorø kommune for 10 års manglende udligning, er også en af årsagerne til at Sorø Kommune står med en økonomi i balance. Det er ikke alle kommune der er i den situation. Flere af dem får derfor ikke nogen mærkbar glæde af reformen – i modsætning til Sorø Kommune.

Vi investerer i vores fremtid, og det er hele byrådet fælles om. Skatten sættes ned for den enkelte borger, og samtidig investerer vi for at tiltrække endnu flere borgere for derigennem at øge indtægterne i vores kommune.

Budgetaftalen medfører markante løft af både aktiviteter og anlæg – forbedringer, som vil komme borgere i alle aldre og alle dele af kommunen til gode.

På seneste dialogmøde med ældrerådet var der en god stemning og ikke den store kritik. Men vi skal være fremsynet og tage hånd om de sårbare, og det glæder mig, at vi i de kommende år ansætter flere voksen-elever og elever for at imødekomme fremtidens behov for social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere.

I daginstitutionerne ansættes flere voksne og så har vi besluttet, at der skal være kortere skoledage og samtidig en styrket to-lærer ordning, så vi får mere kvalitet i undervisningen til den enkelte elev. Eleverne skal ikke have lange skoledage, hvor de til sidst er uoplagte, så er det bedre med en god faglig indlæring, og en sund fritid efter skole.

Der er rigtig mange gode fritidstilbud i vores kommune. Men alligevel gives der et særdeles stort løft til sports- og idrætslivet samt kulturen.

De fysiske rammer får nu også et ekstra løft. Der afsættes midler til blandt andet en kunstgræspulje, et multi-funktionelt gymnastiktræningscenter i Pedersborg-hallen, et basketballanlæg og en skaterbowl, og der afsættes 10 mio. kr. som en grundkapital henimod opførelse af en ekstra træningshal i Dianalund.

Jeg er glad for at de eftertragtede kunstgræsanlæg kan blive udvidet og at vi skaber mulighed for flere kunstgræsbaner. Vi hjælper også Sorø Freja med genopførelse af deres stadionkiosk som blev udsat for brandstiftelse og nedbrændte, samt og at vi på det musiske udvider tilbuddene flere steder i kommunen.

Det glæder mig også, at vi med aftalen prioriterer at styrke samarbejdet mellem Kultur og Fritid og Social og Sundhed gennem etablering af et strategisk partnerskab og en kommuneaftale med DGI.

Byudviklingen fortsætter og der er fokuseres på udvikling af byggegrunde i hele Sorø Kommune – i både Ruds Vedby, Stenlille og Dianalund. I Dianalund skabes en ny bydel, og der er afsat 100 mio. kroner til en gennemgribende renovering af Holbergskolen samt integrering af en ny daginstitution på skolens matrikel.

I 2021 vil arbejdet med at forbedre trafikforholdene gennem Tersløse og Dianalund fortsætte.

Pedersborg skole renoveres for 18 mio. kroner, og der afsættes fortsat et to- cifret mio. beløb til bygnings-vedligeholdelse. Alt det er med til at skabe flere lokale arbejdspladser.

Energi- og miljøpuljen til energirenovering af kommunale ejendomme fordobles til kr.5,0 mio., Det er et vigtigt skridt hen imod målsætningen om CO2-neutralitet.

Budgetaftalen indeholder desuden 0,275 mio. kr. til udarbejdelse af en klimahandlingsplan, ligesom der i de kommende år vil blive arbejdet med at forbedre vilkårene for insekter og planter, blandt andet gennem mere bynær natur, ligesom vi står sammen om at tilslutte os DK2020.

Fra konservatives side skal lyde en stor tak til alle byrådets partier og Anita for viljen til at indgå kompromi-ser, og jeg ser dette års budget, som starten til et endnu bedre og bredere byrådssamarbejde.

Jeg har hørt humoristiske kommentarer om, hvor vidt vi konservative er gået for langt når selv venstrefløjen er med i aftalen, men til det vil jeg sige. Sorø Kommune har ikke et ekstravagant forbrug og budgetterne vil fortsat blive overholdt. Vi har nu i fælleskab skabt de bedste forudsætninger for fremtiden, med god, sund og nøjsom drift, for alle kommunens borgere.

Det er i år lykkes med et bredt budgetforlig, det vil jeg gerne ønske hele byrådet tillykke med – og ikke mindst borgmesteren.

Bo Christensen
Gruppeformand